Cysylltiadau Cangen Gogledd Cymru

Cadeirydd
Geraint Evans
07519 505295

Ysgrifennydd mygedol
Sean Adcock
01286 871275
     
Trysorydd mygedol
Colin Brown
07738853794

Swyddog Hyforddi
Paul Smyth
07554245667
Can you produce more up to date translations?
Contact Administrator

Adolygiad Cryno o Weithgareddau'r Gangen yn 2011
Dechreuodd y flwyddyn yn dda gyda'r Gangen yn fuddugol unwaith eto yng ngwobr Cangen Fach y Gymdeithas am 2010.

Bu ychydig llai o sylw o'r wasg i gymharu 2010, a llai o ddiddordeb mewn hyfforddiant. Serch hynny, parhaodd sylw yn adran Farm & Country y Daily Post, prif bapur newydd dyddiol Gogledd Cymru, i fod yn gryf, gan gynnwys erthygl gan Sean (yn nhoriadau'r wasg). Problem barhaol oedd y nifer fach o bobl sydd yn anfon toriadau, felly os welwch unrhyw beth ar-lein neu yn y wasg, cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor.

Parhaodd ein cysylltiad gydag Ardal o Brydferthwch Naturiol Eithafol Bryniau Clwyd trwy 2011, yn ogystal 'r cymhorthdal yr ydym yn derbyn oddi wrthynt. Cynyddodd y niferoedd a'u hyfforddwyd yn y Gogledd Orllewin yn gryf ar l niferoedd isel 2010. Oherwydd problemau gweinyddol, ni allem ddarparu ffigyrau hyfforddi cyflawn, ond roedd yna bedwar diwrnod blasu a thri phenwythnos hyfforddi, gydag o leiaf 21 person yn derbyn 45 dydd o hyfforddiant ar dri safle gwahanol.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, cynhaliwyd dau benwythnos lle y gwahoddwyd canghennau eraill (Otley a Glynnoedd Swydd Efrog, a Sir Gaer). Fe gynhaliwyd y ddau benwythnos mewn lleoliadau newydd, a mynychodd nifer o aelodau i ymarfer. Gan gynnwys aelodau'r canghennau eraill, roedd yna gyfanswm o 20 unigolyn a 40 diwrnod ymarfer. Cynhaliwyd hefyd seminar gwalio croen sengl (a atynnodd sylw sylweddol yn y wasg ac ar y we), a fynychwyd gan bedwar aelod o'r Gangen.
Cafwyd cyfanswm o 77+ diwrnod ymarfer (43+ unigolyn gwahanol) dros bob digwyddiad. Parhaodd Sean Adcock ac Iolo Jones i arholi ar ran y DSWA yn Purbeck, Kentucky, Sir Derby a De Cymru.

Parhaodd "Stonechat" i dyfu ac i ddatblygu, gyda thanysgrifiadau yn cynyddu; gwnaed archebion swmp gan naw cangen, a thanysgrifiodd 6 unigolyn newydd gyda thri thanysgrifiad yn dod i ben. O ganlyniad, rydym nawr yn gallu argraffu pob cyfrol yn broffesiynol mewn niferoedd digon mawr i allu rhoi mwy am ddim. Eleni, hefyd, rydym wedi darparu l-gopau (rhifau 6-22) ar lein ar wefan dswales.org.uk. Maent wedi cael eu cyrchu/lawrlwytho cyfanswm o 850 o weithiau; 187 o weithiau i gyfrol 21 yn unig. Bwriedir ymdrechu i gynyddu ymwybyddiaeth o'r adnodd yma yn ystod 2012, ac o bosib ceisio elwa'n ariannol ohono. Cyfrannodd aelodau o'r Gangen hefyd tair erthygl o newyddion y Gangen i "Waller and Dyker", yn ogystal chwe erthygl nodwedd, a dau ffoto clawr i gyfrol yr haf. Mae'r Gangen hefyd wedi galluogi cyrchiad erthyglau dosbarth meistr o "Stonechat" ar lein ar http://drystoneresource.blogspot.com/p/index.html, gwefan preifat Americanaidd, ac wedi cadarnhau caniatd gan yr Ymddiriedolwyr i gynnwys colofn broffesiynol Craig Arbennigol o Waller and Dyker.

Cynhalion ni un daith gerdded dywysiedig, yn edrych ar nodweddion y waliau cerrig sychion yn chwarel Dinorwig; mynychodd pedwar person.

Oherwydd problemau trefnu (a'r tywydd, unwaith eto), cyfyngwyd y nifer o arddangosiadau yn 2011. O ganlyniad, ni lwyddon fod yn bresennol ond yn un digwyddiad cefn gwlad.

Gwnaed deg cyflwyniad i amryw o grwpiau yn ystod y flwyddyn, yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys i Gymdeithas Hanesyddol Conwy, Ymddiriedolaeth Cyfeillgarwch Llandudno (y ddau yn atynnu cynulleidfaoedd o bron 100), Cangen Otley a Glynnoedd Swydd Efrog, y Stone Foundation a chyflwyniadau cyffredinol agored yn Llanberis.
DRY STONE WALLING ASSOCIATION
CYMDEITHAS WALIAU CERRIG SYCHION

Cangen Gogledd Cymru
North Wales Branch
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly2.jpg
CheshireVisitLlanrhaedr-y-mJuly8.jpg
MoelFamauCourseJune1.jpg
Pen y Pass Course July2.jpg
Pen y Pass Single2.jpg
OYD@Corwen3.jpg
OYD@CorwenAfter2.jpg
OYD@CorwenBBQ1.jpg
Delving in Dinorwic3.jpg